Odziedzicz pracę

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat pracy

Przepisy polskiego prawa, regulujące zasady działania reklamy

Doradztwo / 6 kwietnia, 2023 /

Zgodnie z definicją słownika języka polskiego, reklama jest takim rodzajem informacji, w którym do czynienia mamy z informacją połączoną z komunikatem perswazyjnym. Główne zadanie reklamy, polega na tym, aby zachęcić konsumentów do kupna danego produktu lub  wybranej usługi. Za pomocą reklamy, dane przedsiębiorstwo lub firma, komunikuje się ze swoim otoczeniem  

Interpretacja reklamy, zgodna z przepisami polskiego prawa.

Jak prezentuje się reklama, gdy pod uwagę weźmiemy przepisy prawa? W naszym kraju, reklama regulowana jest przez co najmniej kilka aktów prawnych, które nie tworzą wspólnie rodzaju kodeksu czy jednolitego zbioru przepisów, który wiązałby w całości, społeczne zjawisko reklamy, lecz umieszczone są w rozmaitych ustawach oraz aktach wykonawczych.  Zatem, jeśli zależy nam na zebraniu wszystkich przepisów prawa reklamy (tutaj), jakie definiują oraz związane są z reklamą, musi liczyć się z tym, że są one zlokalizowane w różnych i nie koniecznie ze sobą bezpośrednio związanych, jego dziedzinach i systemach prawnych. Najpełniejszą definicję reklamy, jaka została stworzona przez polskie prawo, znajdziemy w ustawie o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie reklamy jako zjawiska społecznego.  

Kolejne, związane z reklamą przepisy, zawarte są w: 

  • wybranych aktach unijnych, 
  • w ustawach dotyczących prawa konkurencji i konsumentów, 
  • w prawie prasowym, 
  • w ustawie krajobrazowej.

Prawo, analizuje i stara się kontrolować reklamę również pod względem etycznym i moralnym przy pomocy:

  • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu,
  • ustawy o grach hazardowych,
  • prawa farmaceutycznego.